LPG İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR

Dolum tesisi ve lpg otogaz istasyonlarında sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Bir sorumlu müdür, bir dolum tesisinde veya aynı il sınırları içerisinde en fazla üç otogaz istasyonunda görev alabilir. İşlerin yetkili bir uzmanın gözetiminde yürütülmesi için, LPG Sorumlu Müdürü bulundurulması şarttır. LPG istasyonları sorumlu müdür hizmetimizde bulunmaktadır. İstasyonun her türlü evrak işleri takibini yapmaktayız. Lpg sorumlu müdürlerin sorumlulukları artmıştır, belgeyi verip istasyona uğramama olayı bitmiştir. Her ay, haftalık kontrol formlarının ıslak imzalı bir suretini Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur. Sorumlu müdür kayıt defterinin tutulmasından LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür beraber sorumludur.

Bilindiği üzere 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (m) bendi “Sorumlu müdür kontrol kayıt defteri: Sorumlu müdürün sorumlu olduğu tesiste gerçekleştirdiği inceleme, eğitim ve organizasyon gibi her türlü faaliyetin ve varsa tesis sahipleri ve personele ilişkin uyarıların kayıt altına alınıp imzalandığı ve tesiste muhafaza edilen defteri ifade eder.” hükmünü ve 15 inci maddenin (ğ) bendi “Sorumlu müdür, görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları ile sorumlu müdür kontrol kayıt defterini düzenlemek ve muhafaza edilmesini sağlamak, gerektiğinde yetkili kamu kurumlarına ibraz etmek ile yükümlüdür” hükmünü amirdir.

Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri uygulamasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygulamadan en fazla faydayı sağlayabilmek amacıyla ve yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereği Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri ile ilgili olarak uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

1. Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri’ nin (Defter) içeriği ve kapsamı LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenir.

2. Defterin her an ibraza hazır halde bulundurulmasından LPG otogaz istasyon sahibi ve sorumlu müdür müştereken sorumludur.

3. Sorumlu Müdür, defterde belirtilen kontrol formunun zamanında doldurulmasıyla, gerekli hallerde ilgili kişi ve makamlara bildirim yapmakla ve defterde belirtilen diğer hususlara uymakla yükümlüdür.

4. LPG otogaz istasyonlarında 15.01.2014 tarihinden itibaren defter bulundurulması zorunludur.

5. 07.01.2014 tarihinden sonra, lisans almış LPG istasyonlarında, lisans alma tarihinden itibaren yedi gün içerisinde defter bulundurulması zorunludur.

6. Defter 5 yıl süreyle istasyonlarda bulundurulmak zorundadır.

7. Defterin, dosya veya defter formunda birbirini takip eden haftalar şeklinde eksiksiz olarak tutulması zorunludur.

8. Defterin bir giriş, 52 haftalık kontrol formu ve bir yıllık kontrol formu formatın da hazırlanması ve saklanması zorunludur.

9. Her dört haftada bir, söz konusu haftalara ait “haftalık kontrol formlarının” ıslak imzalı bir suretinin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, takip eden ay içerisinde gönderilmesi zorunludur.

10. Gerekli hallerde, uygulamayı iyileştirmek veya defteri, değişen ilgili standartlarla eşgüdümlü hale getirmek amacıyla defterde veya uygulama esaslarında değişiklik yapmakla LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı yetkilidir.