Akaryakıt İstasyonu Yönetmeliği

Kilometre Tahdidi

Kilometre tahdidi, 5307 sayılı Kanunda, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe" olarak tanımlamıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37' nci maddesi ise, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olamaz." hükmünü amirdir.

Sonuç olarak,imar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.

Kilometre Tahdidine İlişkin Uygulama Esasları

Kilometre tahdidi, 5307 sayılı Kanunda, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe" olarak tanımlamıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37' nci maddesi ise, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olamaz." hükmünü amirdir.

Sonuç olarak,imar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.

Asgari Mesafe Tespit Tutanağı

Kilometre tahdidi, 5307 sayılı Kanunda, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek asgarî mesafe" olarak tanımlamıştır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 37' nci maddesi ise, "Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olamaz." hükmünü amirdir.

Sonuç olarak,imar planında 01/01/2005 tarihinden sonra LPG istasyonu alanı olarak tanzim edilmiş yerler için yapılan başvurularda, şehirlerarası yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında on kilometrelik mesafenin, şehir içi yolların üzerindeki LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafenin aranması gerekmektedir.

LPG İkmal İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri Değişikliği

Çizelge 1 - Asgari tank emniyet mesafeleri

Tank anma su kapasitesi

(m3)

Yer altı tankı

(m)

Tanklar arası mesafe

(m)

0,5'ten küçük

3

0

0,5 - 3,0

3

1

3,1 - 10,0

5

1

10,1 - 40,0

10

1,5

a) Yapılacak ve açılacak tesisler için "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Çizelge 2 - LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet mesafeleri

 

LPG tankı (yeraltı) 

LPG dispenseri (m) 

Akaryakıt dispenseri (m) 

Akaryakıt tankı (m) 

İdari ve yardımcı binalar (m) 

Karayolu ve demiryolu (m) 

Hastane ve okul (m) 

Kendi arsa sınırı (m) 

Topluma açık binalar (m) 

LPG tankı (yeraltı) 

Çizelge 1 

 5

 5

 5

 Çizelge 1

 Çizelge 1

 40

 Çizelge 1

 25

LPG dispenseri 

 5

 

 6

 5

 5

 5

 15

 5

 15

Akaryakıt dispenseri 

 5

 6

 

 

 

 

 

 

 

İdari ve yardımcı binalar

 Çizelge 1

 5

 

 

 

 

 

 

 

Karayolu ve Demiryolu (m) 

 Çizelge 1

 5

 

 

 

 

 

 

 

Hastane ve okul 

 40

 15

 

 

 

 

 

 

 

Kendi arsa sınırı 

 Çizelge 1

 5

 

 

 

 

 

 

 

Topluma açık binalar 

 25

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında,LPG Otogaz İstasyonları Arasındaki Mesafe Tespit Tutanağı Hakkında Duyuru:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

İLGİLİLERİN DİKKATİNE

Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesinin, 4. paragrafında mesafe tahdidine ilişkin hükümlerin uygulanması için, 01.01.2005 tarihinden sonra Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine göre çalışma ruhsatı alan LPG otogaz istasyonları müracaatlarında, (İmar Kanunu hükümlerine göre, 01.01.2005 tarihinden önce LPG istasyonu olarak tanzim edilmiş yerler için halen geçerli olan inşaat ruhsatı veya yapı kullanma ruhsatına sahip kişilerin yapacakları başvurularda Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmaz) şehir içlerinde belediye ve büyükşehir belediye başkanlıklarınca, şehir dışlarında Valiliklerce düzenlenmiş “Asgari Mesafe Tespit Tutanağı” aranması hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, LPG otogaz istasyonları,lisans başvurusu için temin edilecek Asgari Mesafe Tespit Tutanağının; aynı yol üzerinde önceki ve sonraki en yakın LPG istasyonları arasındaki mesafenin şehirlerarası yollarda on kilometreden, şehir içi yollarda bir kilometreden az olmamak üzere mesafe tespitinin yapılarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hitaplı,imzalı ve resmi mühürlü belge olması gerekmektedir.

MADDE 1

17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisans almak isteyen kişiler, Ek-1’de yer alan Lisans Başvuru Dilekçesi ile birlikte, Kurul kararıyla belirlenen Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamaları uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.”

MADDE 2

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları, lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih itibariyle inceleme ve değerlendirmeye alınır.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 3

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13

Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir. Her türlü lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma ve lisans süre uzatım bedelleri peşin ödenir. Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez. Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 4

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz. Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Tadil başvurusuna ilişkin dilekçe ekinde içeriği Kurul kararıyla belirlenen lisans tadili dosyası yer alır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise tadil başvurusu yapılmamış sayılır ve tadil başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 5

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “en erken bir yıl, en geç üç ay” ibaresi “en erken altı ay, en geç iki ay” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. “Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır ve süre uzatım başvuru evrakı iade edilir.”

MADDE 6

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,”

MADDE 7

Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,”

MADDE 8

Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. “o) Sona eren bayilik sözleşmelerinin karşılıklı fesih protokolü veya sözleşmenin karşı tarafına tebliğ edilmiş noter onaylı fesih ihbarnamesi ile birlikte sona erme tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Kuruma bildirilmesi,” “ö) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,”

MADDE 9

Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına “Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.”cümlesi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.”

MADDE 10

Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “h) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,”

MADDE 11

Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet yakıtı, fuel oil türleri ve yakıtbiodizel ikmal edilemez.”

MADDE 12

Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Kaçak petrole ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesi nedeniyle lisansı iptal edilen kişilerin isimleri veya ticari unvanları Kurumun internet sayfasında iptal gerekçesiyle birlikte duyurulmak suretiyle kamuoyuna ilan edilir.”

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.”

MADDE 13

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 11 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.”

MADDE 14

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı “Taahhütname” formu yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16

Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.