AKARYAKIT İSTASYONU AÇMA ŞARTLARI

Akaryakıt istasyonu açma şartları nedir? Akaryakıt istasyonu açmam için neler yapmam gerekir? Öncelikle Akaryakıt istasyonu açılacak bölgenin imar planında ticaret ve sanayi alanı olması gerekir.

Tarım arazisindeyse bu arsayı tarım arazisinden çıkarmak gerekmektedir. Arsayı tarım arazisinden çıkarmak uzun bir süreçtir. O yüzden biz müşterilerimize arsa alırken bizimle irtibata geçmelerini öneriyoruz. Su toplama havzası içindeyse yıkama tesisi kurmasına izin verilmiyor. Akaryakıt istasyonu kurulabilmesi için arsanın en az 1600 m2 olması gerekir. Arsa belediye sınırları içerisinde ise 40 m, il özel idare sınırlarında ise bölünmüş yolda 45 m, bölünmemiş yolda 50 m yola cephesi olması gerekir. Belediye sınırlarında kavşağa en az 100 m, il özel idare sınırlarında bölünmüş yolda 100 m, bölünmemiş yolda 150 m uzakta olması gerekir. İki akaryakıt veya LPG istasyonu arasındaki mesafe (aynı yönde olmak üzere) şehirler arası yollarda 10, şehir içi yollarda 1 km’den az olamaz. Akaryakıt istasyonu açma şartları sağlandığı zaman Yavuzlar Mühendislik ve Danışmanlık olarak akaryakıt istasyonu ruhsatı ve kurulumu için hizmet vermekteyiz.

Binalardaki yangın yönetmeliğiyle uyum sağlanması beklenen 8 Mart 2012 tarihli TSE Kurul Toplantısı’nda onaylanan TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları standardı 13 Mart 2012'de yayınlandı. Bugünlerde resmi gazetede yayınlanılması bekleniliyor. Önemli bina kavramı içerisinde yeralan hastane, okul, cami, metro v.b tabiri istasyon sahipleri lehine açıklığa kavuştu. Buna göre hastane ve okul ayrı bir kategoride değerlendirildi. Yer üstü tankları standart kapsamı dışına çıkarıldı. Yer altı tankı hastane ve okula 40 m mesafede olacak ancak standartta belirtilen tedbirleri almak kaydıyla bu mesafe 1/3 oranına düşürülecektir (14 m). LPG dispenseride 15 m mesafede olacaktır. Diğer cami, metro, sağlık ocağı, otel, motel, lokanta, düğün salonu v.b yerler lpg tankı ile arasındaki mesafe 25 m 'ye düşürüldü. Standartta belirtilen tedbirleri almak kaydıyla bu mesafe 1/3 oranına düşürülecektir (9 m).

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca, LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre verilmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının noterden tasdikli suretinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, LPG Dağıtıcı, LPG Depolama, LPG Tüpü İmalatı ile LPG Tüpü Muayene Tamir ve Bakım lisanslarına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin tesisleri ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre durumlarına uygun olarak alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının da noterden tasdikli suretlerini Kuruma ibraz etmeleri şarttır.

LPG otogaz bayilik lisansı başvurularında ibraz edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında (daha önceki adıyla gayri sıhhi müesseselere ait açılma ruhsatı), ruhsat sahibinin adı veya unvanı ile başvuru sahibinin adı veya unvanı birebir aynı olmalı, tarih ve sayı, tesisin kaçıncı sınıf olduğu, yapacağı işin türü ya da faaliyet konusunun "LPG otogaz satış istasyonu" olduğu hususu belirtilmelidir.

LPG otogaz bayilik lisansına başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin Kuruma ibraz edecekleri işyeri açma ve çalışma ruhsatlarındaki istasyon adresi ile asgari mesafe tespit tutanağındaki adresinin ve dağıtıcıları ile o istasyon için yapacakları bayilik sözleşmelerindeki istasyon adresinin aynı olması gerekmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını Düzenlemek ve Bu Husustaki Şikâyetleri Değerlendirmekle Yetkili İdari Makamlar

İşyeri açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkili idareler, 10.08.2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte,"Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi,bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği" olarak saptanmıştır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin tüm ihbar ve şikâyetlerin,işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idari makam nezdinde yapılması gerekmektedir. Eğer şikâyete ilişkin idari başvurudan sonuç alınamazsa, söz konusu işlemden menfaati ihlal olanların İçişleri Bakanlığından veya görevli adli makamlardan hukuka aykırılığın giderilmesini talep etmeleri gerekmektedir. İdari veya adli makamlar tarafından bir aykırılığın tespit edilip Kurumumuza bildirilmesi halinde gerekli işlemler Kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Kurumumuzun, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi hakkında, değerlendirme yapmak ve görüş vermek gibi bir görev ve yetkisi ise bulunmamakta olup, bu yetki ve görev İçişleri Bakanlığı'na aittir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için ikmal istasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in Yürürlükten Kaldırılmasının Ruhsatlandırma İşlemlerine Etkisi

İçişleri Bakanlığının 19.3.2009 tarihli yazısı uyarınca, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile çalışan motorlu taşıtlar için ikmal istasyonlarının kurulması, emniyet kuralları, kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiş olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14468 sayılı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılması ile yetkili idari makamlar ruhsatlandırma işlemlerini, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği başta olmak üzere ruhsatlandırmaya esas mevzuat hükümleri ve mecburi standart haline gelen TS 11939 ve TS 12820 standartlarını da göz önünde bulundurarak yapmaya devam edeceklerdir.