AKARYAKIT İSTASYONU PROJESİ

Akaryakıt istasyonu projesi, inşaatı, yenilenmesi, dönüştürülmesi ve bakımlarının yapılması projelerinde, proje yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular aşağıda detaylandırılmaktadır. Bu hizmetler, tek tek istasyon inşaatlarının proje yönetimi ile birçok istasyonun inşasından oluşan bir programın yönetimi şeklinde ikiye ayrılarak anlatılmaktadır.

TESİSAT PROJESİ ve VAZİYET PLANI:

Yavuzlar mühendislik ve danışmanlık Akaryakıt/LPG istasyonları vaziyet planı ve tesisat projesinde uzman mühendislerle çalışmaktadır. Akaryakıt istasyonu açma şartlarına en uygun şekilde vaziyet planı hazırlanmaktadır.

YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

a) Çevresel risk değerlendirme: İstasyon arazisinin ya da mevcut istasyonun, müşterinin emniyet ve çevre standartları ile TSE standartları ve ilgili yönetmeliklere göre durumlarının belirlenmesi. Zemin kirlilik durumu, altyapı, mevcut ekipmanın yerleşim, kalite ve durumlarının standardlara göre değerlendirilmesi.

b) Ruhsat, izin durumlarının değerlendirilmesi: İstasyonun yapımı ve faaliyete geçmesi için gerekli yasal izinlerin, bu izinlerin gerektirdiği koşulların tespiti, varsa izinlerin alınması ile ilgili problemlerin öngörülmesi.

c) Röleve çalışmaları: İstasyon arazisinin ya da mevcut istasyonun, uygulama çizimlerine esas olacak şekilde ölçülerinin alınması ve çizimlerinin çıkarılması, zemin etüdü, plankote, statik değerlendirme.

d) Vaziyet planı hazırlanması: Röleve çalışmaları ya da temin edilen mevcut çizimler doğrultusunda istasyon için uygun yerleşim planının ve mimari konsept projesinin hazırlanması.

e) Satış (SWOT Analizi) planlaması: Satış tahmini ve yatırım planlamasına esas oluşturacak şekilde istasyonun arazisinin yer, konum, fonksiyonellik, ulaşım, çevre trafiği, görünürlük, rekabet ve benzeri kriterler açısından uygunluğunun incelenmesi ve risklerin bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin tespiti.

f) Maliyet çalışması: İstasyonun yapımı için gerekli tüm ana iş kalemlerini (arsa değeri, izinler, projelendirme, inşaat ve ekipmanlar) kapsayan maliyet hesaplarının yapılması.

g) Master program: Fizibilite aşamasından istasyonun faaliyete geçmesine kadar projelendirme, ruhsat, ihale ve inşaat süreçlerini kapsayan bir master program hazırlanması.

h) Fizibilite raporu: Yukarıdaki başlıkları kapsayan bir fizibilite raporunun sunumu.

a) Uygulama projelerinin çizilmesi: Uygulamaya esas olacak detaylı mimari, statik, mekanik, elektrik ve altyapı projelerinin çizilmesi. (Avan projeye göre ayrı ücretlendirilir).

b) Keşif – Metraj çalışmaları: Maliyet yönetimine esas oluşturacak detaylı keşiflerin çıkarılması.

c) İkmal zincirinin kurulması: Anlaşmalı müteahhitlere sipariş ve iş emirlerinin verilmesi, diğer işler için uygun müteahhit adaylarının ve iş paketlerinin belirlenmesi.

d) İhale sürecinin yönetimi: işi yapabilecek müteahhitlerin belirlenmesi, ihale dosyasının idari ve teknik şartnamelerle birlikte hazırlanması, işin en uygun paketler halinde ihale edilerek sözleşmelerin yapılması, internet üzerinden ihale yapılması.

e) Ruhsat ve izinlerin takibi: 3. şahıslar tarafından alınacak izinlerin standartlara, programa ve gereksinimlere uygun olarak alındığının kontrolü.

f) Detaylı uygulama planının hazırlanması: İnşaat işleri,malzeme temini,izinler ve istasyonun faaliyete geçmesi için gerekli tüm organizasyon işlerini kapsayan en uygun iş programının ayrıntılı olarak hazırlanması, risk analizleri yapılarak, gerekiyorsa ayrıntılı yöntem bildirimlerinin hazırlanması.

a) Akaryakıt İstasyonu İnşaatı işlerinin takip ve denetimi: Saha ziyaretleriyle inşaat işlerinin tasarım ve şartnamelere uygunluğunun denetimi, kalite kontrol, işlerin program doğrultusunda ilerlediğinin kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği denetimleri, işverenin inşaat işleri hakkında bilgilendirilmesi, teknik ve yönetsel sorunların tespiti ve çözümlenmesi.

b)Çalışma izin prosesi yönetimi: Çalışma izin formlarının hazırlanması, çalışma izinlerinin prosedürlere uygun olarak verilmesi ve yerinde bu izinlere uygun şekilde çalışıldığının kontrolü.

c) Siparişlerin takibi ve iş programının kontrolü: Siparişlerin iş programı ve sahadaki gelişmeler doğrultusunda koordine edilmesi ve zamanında teminin sağlanması.

d) Müteahhitlerin sözleşme yönetimi: İşlerin ve temin edilen malzemelerin sözleşmelere, şartnamelere ve çizimlere uygun yapıldığının kontrolü, ön gözetim hizmetleri, gerektiğinde ödül/ceza mekanizmalarının işletilmesi, ilave iş ve ücret taleplerinin değerlendirilmesi, değişim yönetimi (change management), müteahhitler arasında anlaşmazlıkların çözümü.

e) Hakediş ve fatura kontrolü: Müteahhit hakedişlerinin ve faturalarının yapılan iş ve ödeme planı çerçevesinde kontrolü ve onaylanması.

f) Geçici ve kesin kabullerin yapılması: Sahadaki işin tamamlanmasını takiben daha önce kararlaştırılan prosedürlere uygun olarak işin geçici ve kesin kabullerinin yapılması, eksik ve hatalı işlerin tespit edilmesi ve düzeltme/tamamlama işlerinin takip edilmesi.

g) Kesin hesapların yapılması: Yapılan işlerin ve ödemelerin kesin hesaplarının çıkarılarak ödemelerin tamamlanması, işin toplam kesin hesabının müşteriye teslimi.

h) Proje kapanış dosyasının teslimi: Yapıldı çizimleri (ataşmanlar), bakım ve kullanım talimatları, garanti belgeleri ve kesin hesapları içeren proje kapanış dosyasının biraraya getirilerek müşteriye sunumu.

Garanti süreci yönetimi: Tüm inşaat işleri ve ekipmanların garanti sözleşmeleri kapsamındaki gerekli tamirat ve bakımlarının yaptırılması ve bu işlerle ilgili müteahhitlerle sözleşme yönetiminin yapılması, bayilerin bakım ve garanti koşulları ile ilgili bilgilendirilmesi.

Bakım: Gerekli ekipmanlar için bakım anlaşmalarının hazırlanması, bakım işlerinin koordinasyonu, program ve kalite takibi ile bu işlerle ilgili maliyet ve sözleşme yönetimi. (Uygulanmakta olan bir bakım prosesi mevcut ise bu prosesin takibi, kontrolü ve geliştirilmesi )